วว. และ The Defence International Co., Ltd ประเทศไทย ลงนามความร่วมมือวิจัย สร้างต้นแบบเครื่องกำจัดขยะไร้มลพิษโดยใช้พลาสม่า เทคโนโลยีเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและพลังงานความร้อน


วว. และ The Defence International Co., Ltd ประเทศไทย ลงนามความร่วมมือวิจัย สร้าง
ต้นแบบเครื่องกำจัดขยะไร้มลพิษโดยใช้พลาสม่า เทคโนโลยีเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและ
พลังงานความร้อน
นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือกับ นางวิไล อุทานนท์ เคอร์ซอฟท์ ประธานกรรมการบริษัท The Defence International จำกัด ในโครงการการวิจัยร่วมในการสร้างต้นแบบเครื่องกำจัดขยะไร้มลพิษ โดยใช้พลาสม่าเทคโนโลยีเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและพลังงานความร้อน “The Plasma Waste to Energy” เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม กวท. วว.เทคโนธานี
 
สำหรับโครงการดังกล่าว วว. จะได้พัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบเครื่องกำจัดขยะไร้มลพิษ โดยใช้พลาสม่าเทคโนโลยีเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและพลังงานความร้อน ขนาด 2-5 ตัน/วัน จำนวน 1 ระบบ โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 6 เดือน ทั้งนี้ผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว คาดว่าจะทำให้เกิดระบบการกำจัดขยะด้วยเทคโนโลยี พลาสม่าที่มีศักยภาพในการกำจัดขยะปริมาณ 5 ตันต่อวัน นับเป็นอีกหนึ่งโครงการของ วว.ที่ดำเนินการตามแนวคิดวิจัยและพัฒนา “NEOZO Concept” และมีความเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในการนำของเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมไทยในอนาคต 
 
นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ วว. วันที่  30-09-2013 15:42